Sveicin?ti m?su m?jas lap?!
 
M?s SIA "T kreklu apdruka 88" esam radošs uz??mums, kurš pal?dz?s jums izcelt j?su uz??mumu, komandu, deju kolekt?vu, kori, organiz?ciju ar daž?da veida tekstilizstr?d?jumu un apdrukas servisu.
 
M?su klienti ir daž?du nozaru uz??mumi, skolas un b?rnud?rzi, sabiedriskas organiz?cijas un biedr?bas, kori un deju kolekt?vi, rekl?mas un pas?kumu r?košanas a?ent?ras.
 
Nodrošin?m krekliem augst?ko kvalit?ti, l?dz ar to tie lieliski kalpo k? uz??muma t?la atpaz?stam?bas vai vienot?bas z?me, radot pat?kamu priekštatu par j?su uz??mumu.
M?su m?r?is ir k??t par t kreklu apdrukas tirgus l?deri, l?dz ar to akt?vi sekojam l?dzi jaun?kaj?m modes tendenc?m un regul?ri papildin?m un atjaunojam savu apdrukas iek?rtu kl?stu, lai var?tu nodrošin?t saviem klientiem gan apdruku uz krekliem, cepur?m, džemperiem, vest?m, gan ar? kr?z?t?m, pildspalv?m, piekari?iem. V?lamies, lai klients str?d?jot ar mums, ieg?tu pat?kamas emocijas un izcilu servisu, t?p?c mums ir bezmaksas pieg?de pas?t?jumiem, kreklu paraugu pakas un regul?ras akcijas soci?lajos t?klos Instagram https://www.instagram.com/tkrekluapdruka.lv/ un Facebook https://www.facebook.com/tkrekluapdruka.lv/. Katram klientam tiek nodrošin?ta individu?la pieeja, piemekl?ts lab?kais risin?jums un produkts, l?dz ar to tiek veicin?ta klienta lojalit?te un veidojas ilgstošas un veiksm?gas attiec?bas!
 
Darbojamies k? vairumtirdzniec?bas uz??mums, kurš pied?v? augstas kvalit?tes ap??rbus, kurus iep?rkam no tiešajiem ražot?jiem V?cij? un ?ehij?. M?su pied?v?juma kl?st? pieejami daž?da veida sieviešu, v?riešu un b?rnu tkrekli, kurus apdruk?jam m?su darbn?c?. Pie mums var ieg?d?ties polo kreklus, daž?da veida džemperus un jakas, cepures, darba ap??rbu (atstarojošas vestes, džemperus, tkreklus), auduma maisi?us, sporta maisi?us, kr?z?tes, lietussargus, pildspalvas. Ats?tot savu logo un apdrukas v?lmes, m?s izstr?d?jam vizualiz?cijas, maketus j?su izv?l?tajam produktam.
 
Gaid?sim cenu piepras?jumu un lieliskas sadarb?bas s?kumu!